marzycielska

73 teksty – auto­rem jest marzy­ciel­ska.

Myślałam, że jes­tem mar­twa, lecz nag­le zauważyłam, że od­dycham tle­nem kojących marzeń. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 marca 2012, 16:37

Chwi­la nieuwa­gi wys­tar­czy, by zos­tać ok­radzionym z marzeń. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 10 sierpnia 2011, 12:46

Two­ja pew­ność siebie na­pawa mnie lękiem... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 maja 2011, 20:27

W moich sce­nariu­szach jes­teś pier­wszop­la­nową postacią. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 maja 2011, 15:46

To sa­mot­ność spra­wia, że od­daję swo­je ser­ce każde­mu, kto zwróci na nie trochę więcej uwagi. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 22 maja 2011, 16:01

Naj­trud­niej oglądać cudzy dob­ro­byt, jeśli sa­memu ma się pus­te kieszenie. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 22 marca 2011, 19:54

Proszę, zos­tań ze mną mi­mo wszys­tko. Kiedy Cie nie ma, przychodzi ta niez­nośna pus­tka, której nie pot­ra­fię sa­ma pokonać. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 10 marca 2011, 21:45

Upadły anioł

Zgaszo­na bra­kiem Two­jej obecności
wy­kończo­na tą niez­nośną ciszą
spa­lona na sto­sie tych wszys­tkich cho­rych słów.

Które­goś dnia się pod­niosę, jeszcze skrzydła po­niosą mnie daleko.
Ale nie ut­rudniaj mi tego,
nie wracaj. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 6 marca 2011, 16:53

Głupotą jest ka­rać siebie za błędy po­pełnione w od­ległej przeszłości. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 13 lutego 2011, 14:53

Nig­dy nie graj ro­li, której nie od­czu­wasz każdą cząstką swo­jej duszy. Ag­re­syw­ne otocze­nie zbyt szyb­ko zauważa ta­kie maski. 

myśl dnia z 5 czerwca 2015 roku
zebrała 118 fiszek • 11 lutego 2011, 20:21
marzycielska

Czasy są ciężkie dla marzycieli.. 9997896

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 czerwca 2015, 17:07MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie graj ro­li, [...]

5 czerwca 2015, 13:06MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie graj ro­li, [...]